Algemene voorwaarden van Hellinx Printing

Rechtsvorderingen
Alle rechtsvorderingen zowel van eisende als verwerende partij vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Tongeren en het Vredegerecht van Bilzen.

Bij gemis aan protest binnen de 8 dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard geacht.
Klachten betreffende de levering moeten ons dus toekomen binnen de 8 dagen. Gelieve steeds datum en nummer van de factuur te vermelden.

Alle facturen dienen uiterlijk betaald op de vervaldatum
Bij niet-betaling van deze factuur binnen deze termijn zal van rechtswege verwijlintrest 10% worden aangerekend vanaf de dag volgend op de vervaldag.
Als dekking van inningskosten en bijkomende administratieve kosten wordt los van de verwijlintresten en eventuele gerechtelijke kosten, forfaitair 10% van het factuurbedrag aangerekend met een minimum van €45.00.
U zal deze kosten voor administratieve kosten zeker begrijpen, een administratieve werkkracht is ook een personeelslid dat moet betaald worden voor ieder gewerkt kwartier. Deze extra kost is heel makkelijk te vermijden door tijdig te betalen.
In geen geval wordt deze kost teniet gedaan. De uurkost voor opvolging is immers op dat moment al gemaakt door onze collega, die uiteraard niet gratis werkt, zoals u dus zeker begrijpt. Deze kosten doen bovendien geen afbreuk aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten onze gunste. De schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte nodig is door het enkel overschrijden van de vervaltijd.
De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te vervreemden of te verwerken alvorens de volledige betaling ervan.

Onze prijzen en offertes
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen op de website en in email altijd vermeld zonder BTW en zonder layout. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes op email nooit langer geldig dan één week. De prijzen op de website kunnen ieder uur veranderd worden.

Layout en proefdruks
Wanneer een drukopdracht bevestigd wordt door de klant, is dat gelijk aan goedkeuring van de proefdruk.
Wanneer dus bevestigd is de verantwoordelijkheid van de proefdruk en van de gevolgen volledig bij de klant.
Alle proefdruks en layouts gemaakt door medewerkers van Hellinx Printing, blijven eigendom van Hellinx Printing en mogen enkel gebruikt worden voor drukwerken door Hellinx Printing.
Wanneer een proefdruk of layout niet gebruikt wordt voor drukwerk bij Hellnx Printing, worden deze toch aangerekend ter vergoeding van de gemaakte prestaties aan geldend uurtarief.
Het is niet toegelaten om layouts van Hellinx Printing te gebruiken voor drukwerk bij collega drukkerijen, noch voor een andere toepassing, ook niet wanneer lichtjes of veel aangepast.
In dat geval mag Hellinx Printing een vergoeding ervoor claimen, minimaal ten bedrage van het drukwerk waarvoor het gediend heeft.

Levering te laat:
Onze speciale voorwaarde naar leveringen later dan door de indicatie door ons opgegeven na bevestiging van het in druk gaan.
Dit gaat niet over het laattijdig afhalen door jullie, of het niet ontvangen hebben om één of andere reden van een verwittiging dat het drukwerk klaar is.
1 werkdag later = dat komt helaas al eens voor, geen vrijwillige compensatie door ons.
2 werkdagen later = komt weinig voor, geen vrijwillige compensatie door ons.
3 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 5% op het drukwerk.
4 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 10% op het drukwerk.
5 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 15% op het drukwerk.
6 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 20% op het drukwerk.
7 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 25% op het drukwerk.
8 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 30% op het drukwerk.
9 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 35% op het drukwerk.
10 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 40% op het drukwerk.
11 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 45% op het drukwerk.
12 werkdagen later = uiterst zeldzaam, u krijgt een vrijwillige compensatie door ons, een korting van 50% op het drukwerk.
50% is de maximale korting voor latere levering, hoewel nog maar een zeldzame keer voorgekomen, wees ervan bewust.
Aldus, deze korting is een tegemoetkoming die wij niet verplicht zijn te geven, maar die een commerciële geste is, en die we in geen geval overschrijden.
Deze voorwaarde geldt niet voor herdruk, daarvoor is naast de herdruk zelf geen compensatie mogelijk.
De kortingen tellen niet op layout gedeelte, noch leveringskost, enkel voor het drukwerk zelf.
Het gaat hier over werkdagen; dat zijn werkdagen in België waarbij feestdagen, zaterdagen en zondagen niet meegerekend worden als werkdag.

Kleurenverschil in druk en papier:
Kleurverschillen in druk en papier zijn mogelijk wanneer er tijd zit tussen twee bestellingen.
Kleurverschillen in druk kan te maken hebben met afstelling, fijnafstelling van de drukpersen en printers door technici van onze leverancier.
Verschillen in papier kan het gevolg zijn van het aansnijden van een nieuwe papierpallet of rol al dan niet op een ander tijdstip bij ons geleverd.
In beide gevallen is dat buiten onze wil en kunde en kunnen we hiervoor uiteraard geen compensatie geven, noch herdruk doen.
Wil u zeker zijn van zelfde kleur en papier, dan moet u inderdaad best de verschillende drukwerken tezamen bestellen op eenzelfde papiersoort.
Let erop dat u bestanden steeds aanlevert met kleuren in CMYK (niet in RGB) wat de kans op correct gedrukte kleuren vergroot.

Bestanden:
Bestanden aangeleverd in Word, PowerPoint of andere niet .pdf kunnen verspringen wanneer geopend op een andere PC dan waar het is opgemaakt.
Dat risico is voor de klant die aanlevert. Best is dus steeds aan te leveren als pdf.

Herdruk:
Wanneer klant en leverancier duidelijk overeenkomen dat drukwerk in herdrukt moet gaan op kosten van de leverancier, dan is die herdruk altijd aan de langste levertijd.
Uiteraard is een fout, waardoor herdruk nodig is, nooit onze bedoeling.
Wanneer het gebeurt, bedenk dat fouten maken menselijk is, wij vragen u daarom toch om enig begrip en hoffelijkheid naar onze geëngageerde collega’s.

Eventuele vermelding naar bestelbon gevraagd
Indien er een bestelbonnummer moet worden vermeld op uw factuur, dan bestelbon, nummer en/of andere gewenste refs mailen vóór afhaling of levering naar facturatie@hellinx.be .

Grote formaten
Drukwerken met een maximale afmeting tot 200x100cm kunnen in de 3 vestigingen worden afgehaald.
Grotere formaten zijn altijd slechts op één locatie af te halen, zijnde Hellinx Printing Bilzen, Stationlaan 42.
Andere leveringsplaatsen kan, mits betaling extra transportkosten; indien gewenst, informeer daarnaar met uw contact.

Email
De informatie in al onze emails is enkel bestemd voor de geadresseerde.
Het is niet toegestaan deze informatie bekend maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.
Elke e-mail uitgaande van Hellinx Printing of van één van zijn medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.